Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne
Economic Notes

ISSN 1644-888X
e-ISSN 2449-7975

 

Informacje ogólne Informacje dla autorówDostęp on-line do czasopismaInformacje dla recenzentów

Informacje ogólne

Cena jednego tomu: 10,50

okladka Czasopismo ukazuje się od roku 2002, początkowo nieregularnie, a od 2010 roku jako półrocznik. Poszczególne tomy zwierają artykuły pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku oraz naukowców z innych uczelni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Pismo ma stałą strukturę i zostało podzielone na trzy działy tematyczne:
1. Ekonomia, Zarządzanie i Finanse
2. Polityka Regionalna i Rolnictwo
3. Współpraca Międzynarodowa.

Problematyka podejmowana przez autorów artykułów dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekonomicznych, społeczno-ekonomicznych, a także z dziedzin pokrewnych, prezentowanych od strony teoretycznej jak i praktyki gospodarczej.

The bulletin has been published since 2002, initially on regular basis and since 2010 as a biennial. Sequential volumes contain articles of employees of the Institute of Economic Sciences and Computer Science from PWSZ higher school in Plock and from other universities both from Poland and from abroad.

The bulletin has a permanent structure and it has been divided into three thematic sections as follows:
1.Economics, Management and Finance
2.Regional Policy and Agriculture
3.International Cooperation

The issues taken by the authors of articles cover a wide spectrum of economic, socio-economic as well as in related fields, presented from both a theoretical and practical economy.

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Od numeru 9. Redakcja zamieszcza na stronie internetowej wersję pełnotekstową czasopisma.

Czasopismo „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” otrzymało 5 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku. Punktacja MNiSW 2014: 3 pkt. Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2014: 3.89 (35.32)), (ICV 2013: 3.59) oraz BazEkon i CEJSH.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych 'The Central European Journal of Social Sciences and Humanities' http:// cejsh.icm.edu.pl

Komitet redakcyjny

Redaktor Naczelny: doc. dr inż. Sławomir Kowalski
Sekretarz Redakcji: mgr Anna Adamowska
kontakt: e-mail ekonomia@pwszplock.pl
tel. (24) 366-54-25, 366-54-26

Rada Programowa:
Przewodniczący Rady Programowej: prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka
prof. dr hab. Bogusław Pytlik
prof. dr. hab. Anna Skowronek-Mielczarek
prof. dr hab. Izabela Zawiślińska

Redaktorzy tematyczni:
dr Paweł Kaczmarczyk (ekonomia)
mgr Sylwia Lipińska (zarządzanie)
dr Mariola Szewczyk-Jarocka (finanse)

Redaktor statystyczny:
dr Agnieszka Krzętowska

Redaktorzy językowi:
język angielski: mgr Danuta Pietrzak
język polski: mgr Bożena Piórkowska
język rosyjski: mgr Elżbieta Wiśniewska-Przybyła


Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma Nauki Ekonomiczne