ZESZYTY NAUKOWE
seria Nauki Ekonomiczne


ISSN 1644-888X

Czasopismo ukazuje się od roku 2002, początkowo nieregularnie, a od 2010 roku jako półrocznik. Poszczególne tomy zwierają artykuły pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku oraz naukowców z innych uczelni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy

Pismo ma stałą strukturę i zostało podzielone na trzy działy tematyczne:
1 Ekonomia, Zarządzanie i Finanse
2 Polityka Regionalna i Rolnictwo
3 Współpraca Międzynarodowa.

Problematyka podejmowana przez autorów artykułów dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekonomicznych, społeczno-ekonomicznych, a także z dziedzin pokrewnych, prezentowanych od strony teoretycznej jak i praktyki gospodarczej.

The bulletin has been published since 2002, initially on regular basis and since 2010 as a biennial. Sequential volumes contain articles of employees of the Institute of Economic Sciences and Computer Science from PWSZ higher school in Plock and from other universities both from Poland and from abroad.

The bulletin has a permanent structure and it has been divided into three thematic sections as follows:
1.Economics, Management and Finance
2.Regional Policy and Agriculture
3.International Cooperation

The issues taken by the authors of articles cover a wide spectrum of economic, socio-economic as well as in related fields, presented from both a theoretical and practical economy.


Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Od numeru 9. Redakcja zamieszcza na stronie internetowej wersję pełnotekstową czasopisma.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 roku „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” otrzymały 3 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B, poz. 2503). Czasopismo zostało też zindeksowane w bazie Index Copernicus – ICV 2013: 3.59 oraz BazEkon.

Komitet redakcyjny
Redaktor Naczelny   – dr Anna Nowacka
Sekretarz Redakcji   – mgr Katarzyna Atemborska
Redakcja Naukowa  – prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
                                – doc. dr inż. Sławomir Kowalski
Redaktor statystyczny – dr Agnieszka Krzętowska
Redaktorzy językowi:
język angielski – mgr Adrianna Nowakowska
język polski     – mgr Bożena Piórkowska
język rosyjski  – mgr Elżbieta Wiśniewska-Przybyła

okladka28 Nauki Ekonomiczne. Tom 1 (2002) Spis treści
Nauki Ekonomiczne. Tom 2 (2004) Spis treści
Nauki Ekonomiczne. Tom 3 (2005) Spis treści
Nauki Ekonomiczne. Tom 4 (2005) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 5 (2006) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 6 (2006) Spis treści
Nauki Ekonomiczne. Tom 7 (2007) Spis treści
Nauki Ekonomiczne. Tom 8 (2007) Spis treści
Nauki Ekonomiczne. Tom 9 (2008) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 10 (2009) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 11 (2010) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 12 (2010) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 13 (2011) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 14 (2011) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 15 (2012) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 16 (2012) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 17 (2013) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 18 (2013) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 19 (2014) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 20 (2014) Zobacz więcej
Nauki Ekonomiczne. Tom 21 (2015) Zobacz więcej
Cena jednego tomu 10,50zł

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma Nauki Ekonomiczne

Informacje dla autorów
Design by Mateusz Przybylski