Nowości

 
Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka, Paweł Kaczmarczyk, Jacek Grzywacz:

Banki spółdzielcze w społecznej gospodarce rynkowej

Banki spółdzielcze wpływają na rozwój ekonomii społecznej. Są podmiotami społecznie odpowiedzialnymi. Mocnymi stronami bankowości spółdzielczej jest lokalność, nowoczesność oraz duży nacisk kładziony na potrzeby społeczności lokalnej. W środowisku spółdzielczym idea odpowiedzialności społecznej jest podstawą wypływającą z poczucia wspólnoty ze społecznością lokalną. Taki schemat działania jest wyróżnikiem bankowości spółdzielczej, kierującej zatem wizerunek przyjaznego banku spółdzielczego.[...] Do najważniejszych motywów podjęcia tematu należały następujące przesłanki: chęć zweryfikowania powszechnego przekonania, że banki spółdzielcze są ważnymi podmiotami ekonomii społecznej, brak kompleksowych badań (obejmujących m.in. eksplorację empiryczną) dotyczących funkcjonowania banków spółdzielczych w społecznej gospodarce rynkowej.[...]
Poszczególne rozdziały książki obejmują kolejno informacje dotyczące ekonomii społecznej, rozwoju bankowości spółdzielczej i roli banków spółdzielczych w Polsce, roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w bankowości spółdzielczej. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań własnych, przedstawiono wyniki dotyczące preferencji i potrzeb klientów banków spółdzielczych w zakresie oferty produktowej. [ze wstępu]
Redakcja naukowa Mariola Głowacka, Dorota Kochman, Beata Haor, Katarzyna Gdak

Wieloaspektowość świadczeń zdrowotnych i kosmetologicznych

Opracowanie ma charakter pracy zbiorowej adresowanej do wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego pielęgniarstwa, kosmetologii i in. nauk o zdrowiu. Prezentowane artykuły są w większości oryginalnymi pracami badawczymi, które skupiają się nie tylko wokół interdyscyplinarnej opieki pielęgniarskiej, klinicznej, fizjoterapeutycznej i kosmetologicznej, ale również wokół zagadnień z zakresu psychologii, etyki oraz organizacji i zarządzania. [z przedmowy redaktorów]Redakcja naukowa Ewa Chojnacka, Jarosław Michalski

Człowiek wobec współczesnych wyzwań kulturowych.

Zagadnienia przedstawione w monografii są ważne zarówno ze względów poznawczych jak również z powodów praktycznych. W aspekcie poznawczym istotne jest ukazanie wpływu kultury, która w szerokim kontekście społecznym i w wielowymiarowy sposób, stymuluje konstruktywny rozwój człowieka, a jednocześnie zabezpiecza funkcjonowanie dobra wspólnego. Od strony praktycznej monografia stanowi odpowiedź na duże zapotrzebowanie społeczne w zakresie skutecznych działań profilaktycznych. Tego rodzaju poszukiwania wynikają zarówno z wyraźnego wzrostu destrukcyjnych zachowań, jak również z niskiej efektywności dotychczas realizowanych działań zapobiegawczych. Treść książki wpisuje się zatem w dyskusję dotyczącą sposobów przeciwdziałania różnego typu patologiom, które swe źródło sytuują we współczesnej kulturze. Wszechstronność zaprezentowanych artykułów pozwala również mieć nadzieję, że Czytelnicy - m.in. rodzice, nauczyciele, wychowawcy, liderzy młodzieżowi, studenci, członkowie grup samopomocowych - po zapoznaniu się z ich treścią, podejmują trud angażowania się w profilaktyczną, konkretną działalność. Przesłanie płynące z przemyśleń i propozycji zamieszczonych w monografii streszczają najlepiej, w naszym przekonaniu, słowa Romana Ingardena "Na skraju dwóch światów: jednego, z którego wyrasta i który przerasta wysiłkiem swego ducha, i drugiego, do którego się zbliża w najcenniejszych swych wytworach, stoi człowiek, w żadnym z nich naprawdę nie będąc "w domu". [ze wstępu]Arkadiusz Lewandowski:

Akcja Wyborcza Solidarność. Centroprawica w poszukiwaniu współpracy

Akcja Wyborcza Solidarność, formacja rządząca w Polsce w latach 1997-2001, nie doczekała się dotąd w literaturze naukowej całościowego opracowania. Tymczasem była to pierwsza po dezintegracji obozu „Solidarności” w 1990 r. próba budowy nowoczesnej formacji centroprawicowej w Polsce i choć jak wiadomo zakończyła się porażką, to odegrała zasadniczą rolę w genezie dwóch partii politycznych (PO i PiS), które w kilka lat później zdominowały scenę polityczną III Rzeczpospolitej. Monografia autorstwa Arkadiusza Lewandowskiego ma – mimo istniejących opracowań cząstkowych – charakter pionierski i z pewnością już tylko z tej racji przyciągnie uwagę wszystkich zainteresowanych historią polityczną III Rzeczpospolitej, a zwłaszcza ewolucją jej systemu partyjnego. Tym bardziej, że autor ma rację zauważając we wstępie, że AWS była „wyjątkową konstrukcją na polskiej scenie politycznej”. Tę wyjątkowość udało mu się w omawianej pracy ukazać w sposób wielowymiarowy i zgodny z regułami warsztatu naukowego. [prof. dr hab. Antoni Dudek – fragment recenzji]Praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Schulz, S. Kowalskiego

Uchodźcy – przyjąć czy zamknąć granice.

Tzw. kryzys uchodźczy to głównie kryzys postaw, które w dużo większym stopniu wynikają z lęków aniżeli z racjonalnej kalkulacji korzyści i kosztów związanych z napływem uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Sytuacja cudzoziemców oraz ich postawy i zachowania zależą w dużym stopniu od postaw społeczeństwa przyjmującego. Warto więc podjąć działania integracyjne i edukacyjne, które mogą realnie zmienić postawy w społecznościach lokalnych. [fragment Wstępu do książki autorstwa dr Anny Schulz]